Tijdskrediet en landingsbanen

Image
Evenwicht  leven en werk

Dit dossier bevat de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 77 bis, nr. 103, nr. 103 bis, nr. 103 ter, nr. 118, nr. 127, nr. 137, nr. 146, nr. 156 nr.157, nr. 170 en nr. 171 de begeleidende adviezen, de mededelingen nr. 11 en nr. 13. Het dossier bevat daarnaast ook de politieke akkoorden van waaruit bepaalde beslissingen inzake tijdskrediet zijn genomen (IPA of Regeerakkoord). Het bevat tot slot ook de koninklijke besluiten die het recht op uitkeringen voor tijdskrediet regelen.

Tekst groep van 10 (Princiepsverklaring Werk)

Bijlage 1 van het interprofessioneel akkoord 2001-2002

Rapport 76 van 15.12.2009 + Bijlagen
Algemene evaluatie van de bestaande verlofstelsels

Cao nr. 77 bis van 19.12.2001
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Advies 1339 van 14.02.2001
Interprofessioneel akkoord : tijdskrediet

Advies 1371 van 19.09.2001
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Regeerakkoord van 01.12.2011 (tijdskrediet)

Koninklijk besluit van 28.12.2011
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Advies 1800 van 27.06.2012
Regeerakkoord van 1 december 2011 – Punt 2.1.7. "Strengere toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbrekingen"

Koninklijk besluit van 25.08.2012
Koninklijk Besluit van 25 augustus 2012 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, B.S. 31 augustus 2012, 3e ed.

Koninklijk besluit van 25.08.2012
Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 31 augustus 2012, 2e ed.

Mededeling 11 van 30.10.2012
Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Mededeling 13 van 27.02.2018
Mededeling betreffende de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (gewijzigd door cao nr. 103 bis, 103 ter en 103/4) tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Regeerakkoord van 09.10.2014 (tijdskrediet en landingsbanen)

Koninklijk besluit van 30.12.2014
Koninklijk Besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 31 december 2014.

Cao nr. 103 van 27.06.2012
(van toepassing op alle lopende stelsels tot 31/3/2017) – oude gecoördineerde versie
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen
cao nr 103 - cao nr 103 bis

Cao nr. 103 van 27.06.2012
(van toepassing op alle nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging vanaf 1/4/2017) – nieuwe gecoördineerde versie. Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen
cao nr 103 bis - cao nr 103 ter - cao nr 103/4

Advies 2013 van 20.12.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter – Voorstel tot aanpassing koninklijk besluit betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Advies 2072 van 29.01.2018
Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 - Notie “kind met een handicap”

Koninklijk besluit van 23.05.2017
Koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 1 juni 2017. (van toepassing op alle aanvragen of verlengingsaanvragen vanaf 1 juni 2017)

Cao nr. 118 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Advies 1938 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructure-ring en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 bis van 27 april 2015 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Cao nr. 127 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Cao nr. 137 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Advies 2130 van 23.04.2019
Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen

Cao nr. 146 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een suppletieve regeling bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019 en 2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Cao nr. 156 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Cao nr. 157 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toe-gang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep uitoefenen of tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Advies nr. 2.238 van 15.07.2021
Sociaal akkoord van 25 juni 2021 – Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen

Cao nr. 170 van 30.05.2023
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep uitoefenen of tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Cao nr. 171 van 18.07.2023
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor sommige mindervalide werknemers

Advies nr. 2.367 van 30.05.2023
Afsprakenkader van 6 april 2023 – Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tijdskrediet landingsbaan

Optioneel model sectorale cao