Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Image
Werknemers onder een grafiek met een stijgende resultatenlijn

Dit dossier bevat de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 90, nr. 90 bis, 90/3 en 90/4, de begeleidende adviezen 1625, 1757 en 2107, de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, waarvan hoofdstuk II betrekking heeft op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, en de memorie van toelichting van die wet, alsook de wijzigingswet van 29 december 2010.Bevat ook het rapport van het Rekenhof "Niet -recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen.Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen."

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen geeft uitvoering aan het derde ankerpunt van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008, zoals het werd verduidelijkt in de gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners van de groep van Tien van 14 september 2007.

De wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 - Hoofdstuk II - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen creëert de wettelijke omkadering van die collectieve arbeidsovereenkomst en regelt materies die niet bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden vastgesteld.

Die regeling treedt in werking op 1 januari 2008.

Meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen hebben de sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad zitting hebben, besloten uit eigen beweging over te gaan tot een inhoudelijke evaluatie, inzonderheid van de procedure voor de vaststelling en de goedkeuring van die voordelen, vooral wanneer ze worden ingevoerd door middel van een toetredingsakte.

Zo hebben ze op de plenaire raadszitting van 21 december 2010 advies nr. 1.757 aangenomen. In dit advies wordt eerst herinnerd aan een aantal grondbeginselen van het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen; daarna wordt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 bis toegelicht die tijdens dezelfde zitting in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten. Het advies behandelt ook de voorstellen voor een aanpassing van de huidige wetgeving om die conform de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 bis te maken. De sociale gesprekspartners hebben zo een nieuwe procedure voor de toekenning van die voordelen goedgekeurd.

Aangezien de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 bis onlosmakelijk verbonden is met de wet tot wijziging van Hoofdstuk II - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, treedt ze in werking op dezelfde dag als die wet (artikel 12), namelijk op 1 april 2011.

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 van 27 november 2018 heeft voornamelijk tot doel nieuwe modellen van collectieve arbeidsovereenkomsten en toetredingsakten verplicht te maken vanaf 1 januari 2019 om het gebruik te stimuleren van elektronische standaardformulieren voor de toetredingsakten in een eerste fase en voor de collectieve arbeidsovereenkomsten in een tweede fase.

In zijn advies nr. 2.275 evalueert de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90. In zijn collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/4 verduidelijkt hij welke doelstellingen onder het toepassingsgebied van de cao vallen.

Cao nr. 90 van 20.12.2007 (gecoördineerde versie)
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 90 bis van 21 december 2010 en nr. 90/3 van 27 november 2018

Cao nr 90 - Cao nr 90 bis - Cao nr 90/3 - Cao nr 90/4

Advies 2275 van 22.02.2022
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Evaluatie van de CAO nr. 90

Advies 2107 van 27.11.2018
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en conventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de procedure

Advies 1936 van 27.04.2015
Ontwerp van koninklijk besluit – Verhoging van het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Advies 1757 van 21.12.2010
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – Evaluatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90

Advies 1625 van 20.12.2007
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Wet van 25 december 2017
Programmawet van 25 december 2017 (artikelen 79 en 80)

Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen
(artikelen 38 tot 42)

Wet van 27 december 2012
Programmawet van 27 december 2012 (artikelen 75 en 76)

Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)
Hoofdstuk 4 - wijzingen van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008.

Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008
Hoofdstuk II - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen creëert de wettelijke omkadering van die collectieve arbeidsovereenkomst en regelt materies die niet bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden vastgesteld.

Memorie van toelichting bij de wet van 21 december 2007

Website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Verklarende fiches betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Tabellen

Rekenhof