Niet-mededinging

Beding van niet-mededinging, rol en rechtspraak van de Commissie van goede diensten

Bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 12 februari 1979 betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging werd een Commissie van goede diensten opgericht die bevoegd is om adviezen te geven over de overeenstemming van de afwijkingsbedingen in de arbeidsovereenkomst van sommige bedienden met de beginselen van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1.

Die overeenkomst werd later aangepast in het licht van de nieuwe bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid artikel 86, § 2, waarin is bepaald dat de vormen en voorwaarden van het afwijkingsbeding van niet-mededinging zullen worden vastgesteld door een in de Nationale Arbeidsraad gesloten overeenkomst.

Ten aanzien van de gewone bedingen van niet-mededinging werd bovendien door artikel 65 van de wet van 1978 een adviesbevoegdheid verleend aan de Commissie van goede diensten.

Sedert 1970 heeft die Commissie 27 adviezen uitgebracht met betrekking tot het afwijkingsbeding van niet-mededinging. Zij werd nooit om advies verzocht op grond van artikel 65.

Het Secretariaat heeft een nota opgesteld waarin eensdeels de samenstelling en de bevoegdheid van de Commissie van goede diensten worden geschetst en anderdeels een overzicht wordt gegeven van de uitgebrachte adviezen inzake afwijkingsbedingen van niet-mededinging.

Hoe kunt u een zaak voorleggen aan de Commissie van goede diensten ?

Om een zaak aan de Commissie van goede diensten voor te leggen, richt u het best een schriftelijk verzoek aan :

De heer R. DELARUE
Voorzitter van de Commissie van goede diensten
Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 Brussel

Bij het verzoek moeten alle nuttige stukken worden gevoegd, inzonderheid :

-   de tekst van het beding van niet-mededinging zoals het in de arbeidsovereenkomst van de werknemers in opgenomen;

-   de loonelementen van de werknemer;

-   de statuten van de onderneming-werkgever (of toekomstige werkgever) van de werknemer.

Voor meer informatie over de inhoud van het in te dienen dossier, kan contact opgenomen worden met het Secretariaat op het nummer 02 233 88 94.

Opgemerkt dient te worden, dat het Secretariaat zich niet kan uitspreken over interpretatieproblemen, daar alleen de Commissie van goede diensten hiervoor bevoegd is.